مدیران گروه ها

 • دکتر سمانه ابراهیمی
 • مدیر گروه عمران
 • مهندس حسن ده مرده
 • مدیر گروه برق
 • مهندس محمد رزاقیان
 • مدیر گروه نقشه برداری
 • دکتر سونا بیکدلی
 • مدیر گروه شهرسازی
 • حسن سرایلو
 • مدیر گروه حقوق
 • سلیل جعفری
 • مدیر گروه حسابداری
 • مهندس بتول قاهری
 • مدیر گروه کامپیوتر
 • علی مصطفی لو
 • مدیر گروه تربیت بدنی
 • افسانه عسگری
 • مدیر گروه روانشناسی
 • ایوب سرایلو
 • مدیر گروه معارف