اعضای هیات علمی

 • همه
 • تربیتبدنی
 • برق
 • شهرسازی
 • ریاضی
 • کامپیوتر
 • عمران
 • حسابداری
 • مکانیک
 • زبان
 • معارف
 • فیزیک
 • هنر
 • علی مصطفی لو

  عضو هیات علمی گروه تربیت بدنی
  کارشناسی ارشد تربیت بدنی
  دانشجوی دکتری
  • تربیتبدنی
 • ناصر نوروزی

  عضو هیات علمی گروه برق
  کارشناسی ارشد برق-قدرت
  دانشجوی دکتری
  • برق
 • حسن نظیف

  عضو هیات علمی گروه شهرسازی
  کارشناسی ارشد معماری
   
  • شهرسازی
 • سید محمود میرزایی

  عضو هیات علمی گروه ریاضی
  کارشناسی ارشد ریاضی
  دانشجوی دکتری
  • ریاضی
 • عبدالرضا قره خانی

  عضو هیات علمی گروه برق
  کارشناسی ارشد برق-الکترونیک
  دانشجوی دکتری
  • برق
 • مسعود قره جانلو

  عضو هیات علمی گروه کامپیوتر
  کارشناسی ارشد نرم افزار
   
  • کامپیوتر
 • بتول قاهری

  عضو هیات علمی گروه کامپیوتر
  کارشناسی ارشد نرم افزار
  دانشجوی دکتری
  • کامپیوتر
 • محمد فرهمندنیا

  عضو هیات علمی گروه عمران
  کارشناسی ارشد عمران
  دانشجوی دکتری
  • عمران
 • محمد فرشاد

  عضو هیات علمی گروه برق
  دکتری برق-قدرت
   
  • برق
 • ابوالقاسم علی بیگی

  عضو هیات علمی گروه کامپیوتر
  کارشناسی ارشد کامپیوتر-نرم افزار
  دانشجوی دکتری
  • کامپیوتر
 • مهدی عالمی

  عضو هیات علمی گروه عمران
  کارشناسی ارشد عمران-آب
  دانشجوی دکتری
  • عمران
 • سمانه ابراهیمی

  عضو هیات علمی گروه عمران
  کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
  دانشجوی دکتری
  • عمران
 • ابوذر اسفندیاری پور

  عضو هیات علمی گروه عمران
  کارشناسی ارشدعمران
  دانشجوی دکتری
  • عمران
 • علیرضا امینی

  عضو هیات علمی گروه شهرسازی
  کارشناسی ارشد شهرسازی
   
  • شهرسازی
 • راهبه برومند

  عضو هیات علمی گروه حسابداری
  کارشناسی ارشد حسابداری
  دانشجوی دکتری
  • حسابداری
 • سلیل جعفری

  عضو هیات علمی گروه حسابداری
  کارشناسی ارشد حسابداری
   
  • حسابداری
 • سونا بیگدلی

  عضو هیات علمی گروه شهرسازی
  کارشناسی ارشد شهرسازی
  دانشجوی دکتری
  • شهرسازی
 • محسن جنت آبادی

  عضو هیات علمی گروه مکانیک
  کارشناسی ارشد مکانیک
  دانشجوی دکتری
  • مکانیک
 • حسن ده مرده

  عضو هیات علمی گروه برق
  کارشناسی ارشد برق-قدرت
  دانشجوی دکتری
  • برق
 • محمد مهدی رزاقیان

  عضو هیات علمی گروه شهرسازی
  کارشناسی ارشد نقشه برداری
   
  • شهرسازی
 • امیر رنجیر

  عضو هیات علمی گروه ریاضی
  دکتری ریاضی
   
  • ریاضی
 • عبدالناصر ستایش

  عضو هیات علمی گروه زبان
  کارشناسی ارشد زبان انگلیسی
   
  • زبان
 • حسن سرایلو

  عضو هیات علمی گروه معارف
  کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی
  دانشجوی دکتری
  • معارف
 • حسینعلی سمیعی

  عضو هیات علمی گروه حسابداری
  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
   
  • حسابداری
 • فاطمه شیردل

  عضو هیات علمی گروه فیزیک
  دکتری فیزیک-ذرات بنیادی
   
  • فیزیک
 • حسن ظریف

  عضو هیات علمی گروه هنر
  کارشناسی ارشد پژوهشی هنر
   
  • هنر