رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت

 • کاردانی پیوسته

  كليه دارندگان ديپلم فني و حرفه اي، كار و دانش و مت.سطه نظام جديد و هنرستان نظام قديم
  1. علمي كاربردي حسابداري21307
  2. الكترونيك -الكترونيك عمومي 40116
  3. الكترونيك - رق صنعتي 40130
  4. الكتروتكنيك - تاسيسات الكتريكي 40131
  5. نقشه برداري 40422
  6. ساختمان -كارهاي عمومي ساختمان 40428
  7. هنرهاي تجسمي نقاشي 60125
  1. نقشه كشي معماري - معماري 40433
  2. مكانيك خودرو 40626
  3. كامپيوتر- كامپيوتر نرم افزار 41022
  4. اموردامي- تكنولوژي پرورش طيور 50619
  5. امور دامي- تكنولوژي پرورش دام 50620
  6. گرافيك – گرافيك 60104
 • کاردانی ناپیوسته

  دارندگان مدرك ديپلم نظام قديم يا پيش دانشگاهي نظام جديد
  1. علمي كاربردي شهرسازي 60210
  2. علمي كاربردي نرم افزار كامپيوتر 70101
  3. علمي كاربر دي برق – قدرت گرايش توليد 40169
  4. معماري 60206
  5. حسابداري 21301
  6. كاردان فني برق – الكترونيك 40113
  7. كاردان فني مكانيك – تاسيسات تهويه و تبريد 40641
  1. هنرهاي تجسمي-گرافيك 60313
  2. علمي كاربردي عمران – آب و فاضلاب 70113
  3. هنرهاي تجسمي– نقاشي 60131
  4. كاردان فني عمران – كارهاي عمومي ساختمان 40482
 • کارشناسی پیوسته

  دارندگان ديپلم نظام قديم يا پيش دانشگاهي يا كارداني
  1. حسابداري 21301
  2. مهندسي عمران 40401
  3. مهندسي برق – قدرت 40119
  4. مهندسي شهرسازي 60205
  5. مهندسي صنايع 40310
  6. مهندسي معماري 60202
  7. مهندسي كامپيوتر نرم افزار 41002
  1. علوم اقتصاد نظري 20922
  2. جغرافيا و برنامه ريزي شهري 21501
 • کارشناسی ناپیوسته

  دارندگان مدرك كارداني
  1. علمي كاربردي حسابداري 21307
  2. مهندسي تكنولوژي الكترونيك 40134
  3. مهندسي تكنولوژي برق-قدرت 40143
  4. مهندسي تكنولوژی عمران – عمران 40467
  5. مهندسي تكنولوژي نقشه برداري 40469
  6. مهندسي تكنولوژي مكانيك خودرو 40657
  7. مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر 41013
  1. علمي كاربردي گرافيگ – گرافيك 60135
  2. علمي كاربردي معماري 60209
  3. مهندسي برق شبكه هاي انتقال و توزيع 40135
 • کارشناسی ارشد

  دارندگان مدرك كارشناسی
  1. مهندسی برق قدرت
 • 1