عدم تشکیل کلاس- استاد قزلسفلو

قابل توجه دانشجویان گرامی: 

 

کلیه کلاسهای استاد سر کار خانم برمند روز چهارشنبه 4/9/94 برگزار نمی گردد.

عدم تشکیل کلاس -کلاس تا ریخ تحلیلی استاد موسی مصطفی لو روز پنجشنبه 27/9/93 برگزار نمی گردد. کلاس جبرانی روز جمعه 28/9/93 ساعت 30/11-10 برگزار می گردد.

قابل توجه دانشجویان گرامی: 

 

کلاس تا ریخ تحلیلی استاد موسی مصطفی لو روز  پنجشنبه 27/9/93 برگزار نمی گردد. 

کلاس جبرانی روز جمعه 28/9/93 ساعت 30/11-10 برگزار می گردد.