اعضای هیات علمی

 • همه
 • تربیتبدنی
 • برق
 • ریاضی
 • کامپیوتر
 • عمران
 • حسابداری
 • شهرسازی
 • مکانیک
 • زبان
 • فیزیک
 • معارف
 • علی مصطفی لو

  عضو هیات علمی گروه تربیت بدنی
  کارشناسی ارشد تربیت بدنی
  دانشجوی دکتری
  • تربیتبدنی
 • ناصر نوروزی

  عضو هیات علمی گروه برق
  کارشناسی ارشد برق-قدرت
  دانشجوی دکتری
  • برق
 • سید محمود میرزایی

  عضو هیات علمی گروه ریاضی
  کارشناسی ارشد ریاضی
  دانشجوی دکتری
  • ریاضی
 • بتول قاهری

  عضو هیات علمی گروه کامپیوتر
  کارشناسی ارشد نرم افزار
  دانشجوی دکتری
  • کامپیوتر
 • ابوالقاسم علی بیگی

  عضو هیات علمی گروه کامپیوتر
  کارشناسی ارشد کامپیوتر-نرم افزار
  دانشجوی دکتری
  • کامپیوتر
 • مهدی عالمی

  عضو هیات علمی گروه عمران
  کارشناسی ارشد عمران-آب
  دانشجوی دکتری
  • عمران
 • دکتر سمانه ابراهیمی

  عضو هیات علمی گروه عمران
  دکتری سازه های هیدرولیکی
  • عمران
 • راهبه برومند

  عضو هیات علمی گروه حسابداری
  کارشناسی ارشد حسابداری
  دانشجوی دکتری
  • حسابداری
 • مسعود قره جانلو

  عضو هیات علمی گروه کامپیوتر
  کارشناسی ارشد نرم افزار
   
  • کامپیوتر
 • سلیل جعفری

  عضو هیات علمی گروه حسابداری
  کارشناسی ارشد حسابداری
  دانشجوی دکتری
  • حسابداری
 • دکتر عبدالرضا قره خانی

  عضو هیات علمی گروه برق
  دکتری برق-الکترونیک
  • برق
 • دکتر سونا بیگدلی

  عضو هیات علمی گروه شهرسازی
  دکتری شهرسازی
  • شهرسازی
 • دکتر محسن جنت آبادی

  عضو هیات علمی گروه مکانیک
  دکتری مکانیک
  • مکانیک
 • حسن ده مرده

  عضو هیات علمی گروه برق
  کارشناسی ارشد برق-قدرت
  دانشجوی دکتری
  • برق
 • محمد مهدی رزاقیان

  عضو هیات علمی گروه شهرسازی
  کارشناسی ارشد نقشه برداری
   
  • شهرسازی
 • دکتر امیر رنجیر

  عضو هیات علمی گروه ریاضی
  دکتری ریاضی
   
  • ریاضی
 • عبدالناصر ستایش

  عضو هیات علمی گروه زبان
  کارشناسی ارشد زبان انگلیسی
   
  • زبان
 • حسینعلی سمیعی

  عضو هیات علمی گروه حسابداری
  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
  دانشجوی دکتری
  • حسابداری
 • دکتر فاطمه شیردل

  عضو هیات علمی گروه فیزیک
  دکتری فیزیک-ذرات بنیادی
   
  • فیزیک
 • حسن سرایلو

  عضو هیات علمی گروه معارف
  کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی
  دانشجوی دکتری
  • معارف